วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

จดหมายถึงรัฐมนตรี ศธ. (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)


เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่           กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
เรื่อง   ขอให้พิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เรียน   ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยปรับเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ และปริญญาเอก ๒๑,๐๐๐ บาท ไปแล้วนั้น ซึ่งยังไม่ได้ครอบคลุมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ยังไม่ได้ออกนอกระบบราชการ จำนวน ๖๕ สถาบัน โดยมีจำนวนหลายหมื่นคน
อนึ่ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคลากรสาย ก. ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบันบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ และให้จ้างบุคลากรสาย ข. และสาย ค. ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน
บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ จนกว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาใน ๒ ประเด็นต่อไปนี้
. ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นค่าจ้างขั้นต่ำให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อีกร้อยละ ๗๐ และ ๕๐ เท่าของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำกับดูแลการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความมั่นคงในการทำงาน และการเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอาชีพให้มีเกียรติศักดิ์ศรี มีความมั่นคง มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี สามารถจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงและเป็นคนดีเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                                                              เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น