วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กำหนด

เริ่มต้นจากการที่ มหาวิทยาลัย จ้างพนักงานด้วยอัตราเงินเดือนที่อิงจาก ก.พ. (ดังปรากฎในเอกสารคู่มือพนักงาน ข้อ ๑.๑
ผมขออนุญาตรีวิว ที่มาที่ไปดังนี้

๑. กำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการตามประเภทและระดับตำแหน่ง และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
๑.๑ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ (ห้า-สี่) ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรราใหม่
ก. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๔ ปี (ในประเทศ)
อัตราเงินเดือนเดิม (ก่อน ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) ฐานเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๑) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เริ่ม ๘,๗๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๒) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ เริ่ม ๘,๗๐๐ - ๘,๙๗๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๓) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เริ่ม ๘,๗๐๐ - ๙,๒๓๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๔) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ (ห้า-ห้า) เริ่ม ๘,๗๐๐ - ๙,๕๗๐ บาท

ข. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๕ ปี (ในประเทศ)
อัตราเงินเดือนเดิม (ก่อน ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) ฐานเงินเดือน ๘,๗๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๑) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เริ่ม ๙,๔๖๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๒) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ เริ่ม ๙,๔๖๐ - ๙,๗๕๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๓) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เริ่ม ๙,๔๖๐ - ๑๐,๐๓๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๔) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ (ห้า-ห้า) เริ่ม ๙,๔๖๐ - ๑๐,๔๑๐ บาท

ค. คุณวุฒิ ปริญญาโท (ในประเทศ)
อัตราเงินเดือนเดิม (ก่อน ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) ฐานเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๑) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เริ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๒) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ เริ่ม ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๓๖๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๓) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เริ่ม ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๗๒๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๔) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ (ห้า-ห้า) เริ่ม ๑๒,๐๐๐ - ๑๓,๒๐๐ บาท

ง. คุณวุฒิ ปริญญาเอก (ในประเทศ)
อัตราเงินเดือนเดิม (ก่อน ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) ฐานเงินเดือน ๑๓,๑๑๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๑) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เริ่ม ๑๖,๒๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๒) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ เริ่ม ๑๖,๒๐๐ - ๑๖,๖๙๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๓) ใช้บังคับตั้่งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ เริ่ม ๑๖,๒๐๐ - ๑๗,๑๘๐ บาท
อัตราเงินเดือนปรับ (๔) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๑๕๕๕ (ห้า-ห้า) เริ่ม ๑๖,๒๐๐ - ๑๗,๘๒๐ บาท

อ้างอิงจาก : http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000537.pdf

ต่อมา ก.พ. โดยมติคณะรัฐมตรีให้ปรับเงินเพิ่มจากฐานเงินเดือนข้างต้น อีก ร้อยละ ๕ (หนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑ / ว ๘ ด่วนทีสุด เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔) ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

ต่อมา ได้มีมติให้ปรับเงินเพิ่มขึ้นอีก ด้วยอัตราคูณ ๑.๓ (สายสนับสนุน) และ ๑.๕ (สายวิชาการ)
รวมแล้ว ได้มีการปรับเงินเดือนตามกฎหมายมาแล้ว ถึง ๓ ครั้ง โดยครั้งนี้อยู่ในระยะที่ ๓ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔)
ถ้าเราลองคำนวณเงินที่ปรับดูแล้ว จะได้ดังนี้

ปริญญาโท (สายสนับสนุน)
อัตราเงินเดือนฐาน ๙,๗๐๐ บาท ปรับเป็น ๑๒,๐๐๐ ส่วนต่างเพิ่ม คือ ๒,๓๐๐ บาท (หายไปต่อเดือน)
๑๒,๐๐๐ ปรับเพิ่ม ๕% เท่ากับ ๖๐๐ บาท ต่อเดือน รวมรับ ๑๒,๖๐๐ บาท
๑๒,๖๐๐ บาท คูณ ๑.๓ เท่ากับ ๑๖,๓๘๐ ต่อเดือน (ซึ่งควรได้รับในปัจจุบัน)

ปริญญาโท (สายวิชาการ)
อัตราเงินเดือนฐาน ๙,๗๐๐ บาท ปรับเป็น ๑๒,๐๐๐ ส่วนต่างเพิ่ม คือ ๒,๓๐๐ บาท (หายไปต่อเดือน)
๑๒,๐๐๐ ปรับเพิ่ม ๕% เท่ากับ ๖๐๐ บาท ต่อเดือน รวมรับ ๑๒,๖๐๐ บาท
๑๒,๖๐๐ บาท คูณ ๑.๕ เท่ากับ ๑๘,๙๐๐ ต่อเดือน (ซึ่งควรได้รับในปัจจุบัน)

ปริญญาตรี ๔ ปี
อัตราเงินเดือนฐาน ๗,๙๔๐ บาท ปรับเป็น ๘,๗๐๐ ส่วนต่างเพิ่ม คือ ๗๖๐ บาท (หายไปต่อเดือน)
๘,๗๐๐ ปรับเพิ่ม ๕% เท่ากับ ๔๓๕ บาท ต่อเดือน รวมรับ ๙,๑๓๕ บาท
๙,๑๓๕ บาท คูณ ๑.๓ เท่ากับ ๑๑,๘๗๕.๕๐ ต่อเดือน (ซึ่งควรได้รับในปัจจุบัน)

หมายเหตุ - กรณีปรับเงินขึ้นแล้ว เศษไม่ถึง ๑๐ บาท ให้ปรับเป็น ๑๐ บาท เช่น ป.ตรี ๙,๑๓๕ ก็ปรับเป็น ๙,๑๔๐ บาท)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ส่วนอ้างอิง

๑. หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓/ว ๑๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิพร้อมด้วยอัตราเงินเดือน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีผลให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๗,๙๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปริญญาโท ๙,๗๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปริญญาเอก ๑๓,๑๑๐ บาท
(http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000374.pdf)

๒. การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ อัตราเงินเดือนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ระยะที่ ๑) และมีผลต่อการปรับอัตราเงินเดือนไปอีก ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
ระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ระยะที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
** โดยเป็นอัตราฐานเงินเดือนที่ จะถูกนำไปปรับเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อ ๆ ไป

เอกสารบังคับแนบ
ก. หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓/ว ๑๔ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิพร้อมด้วยอัตราเงินเดือน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ข. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๗๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
ค. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๙๙-๒๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
(http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000537.pdf)

๓. หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
เอกสารบังคับแนบ
ก. พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000600.pdf)

ที่มา http://www.facebook.com/groups/121922094502682/doc/285842758110614/

4 ความคิดเห็น:

 1. ม.รำไพพรรณี จันทบุรี ปรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1.4 เท่า (16,800 บาท )เมื่อ ตุลาคม 2554 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2555 03:15

  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สายสอน)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน กทม. มา 3 ปี เงินเดือนแค่ 14840 บาทเองค่ะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ....ข้อมูลเดี๋ยวจะลองไปดูที่มหาลัยครับ....

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ29 มิถุนายน 2555 03:14

  อยู่สายวิชาการมา 3 ปี ที่ มรภ ยังไม่ได้บรรจุเป็นประจำ บอกว่าไม่มีตำแหน่ง และเงินเดือนอยู่ที่ 11750

  ตอบลบ