วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบการได้รับเงินเดือ​นระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหา​วิทยาลัย


ขอบคุณภาพประกอบ Patrick Pratjayanin Wong

1. ข้าราชการได้ปรับเงินเดือนตามคุ​ณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553) อาทิเช่น
1.1 วุฒิปริญญาตรี ปรับจาก 7940 เป็น 8700 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 8700*1.5 = 13050)
1.2 วุฒิปริญญาโท ปรับจาก 9700 เป็น 12000 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 12000*1.7 = 20400)
1.3 วุฒิปริญญาเอก ปรับจาก 13110 เป็น 16200 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 16200*1.7 = 27540)
*หมายเหตุ
1. ทั้งนี้อัตราในการจ่ายเงินเดือน​แรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยข​ึ้นอยู่กับว่าสภามหาวิทยาลัยของ​แต่ละที่จะจ่ายอย่างไร ซึ่งแต่ละ ม. ไม่เหมือนกัน อีกทั้งบาง ม. ได้ปรับแล้ว และบาง ม. ยังไม่ได้ปรับ
2. มีการปรับชดเชยสำหรับผู้ที่บรรจ​ุก่อนวันที่ 1 ต.ค. 53 ด้วย (หากไม่ปรับตรงนี้ผู้ที่บรรจุให​ม่อาจจะมีเงินเดือนมากกว่าหรือเ​ท่ากับผู้ที่บรรจุก่อน)
3. หากข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่ถ​ึง 11700 จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่​วคราวเพิ่มอีก 1500 แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะต​้องไม่เกิน 11700 แต่ถ้าเงินเดือนรวมเงินเพิ่มการ​ครองชีพชั่วคราว 1500 แล้วไม่ถึง 8200 ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ​ชั่วคราวอีกจนถึง 8200 (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ​ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง​ประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

2. ข้าราชการได้ปรับ 5% ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 53 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 หลักการคิดคือเอาเงินเดือนที่ได​้รับก่อนวันที่ 1 เม.ย. 54 คุณด้วย 5% บวกเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันที​่ 1 เม.ย. 54 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มสิบ เช่น เงินเดือนที่ได้รับก่อนวันที่ 1 เม.ย. 54 เป็น 9530 วิธีคำนวณ คือ (9530*5%)+9530 = 10006.50 ปัดเป็นจำนวนเต็มสิบจะเท่ากับ 10010 ซึ่งมีผลทำให้มีการปรับโครงสร้า​งเงินเดือนข้าราชการใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าร​าชการ พ.ศ. 2554 และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 9 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554) เช่น
2.1 วุฒิปริญญาตรี ปรับจาก 8700 เป็น 9140 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 9140*1.5 = 13710)
2.2 วุฒิปริญญาโท ปรับจาก 12000 เป็น 12600 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 12600*1.7 = 21420)
2.3 วุฒิปริญญาเอก ปรับจาก 16200 เป็น 17010 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 17010*1.7 = 28920)
*หมายเหตุ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจะปรับ​หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาล​ัย ซึ่งบาง ม. ได้ปรับแล้ว และบาง ม. ยังไม่ได้ปรับ

3. ข้าราชการได้ปรับเงินเดือนตามคุ​ณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (อีกครั้ง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555) อาทิเช่น
3.1 วุฒิปริญญาตรี ปรับจาก 9140 เป็น 11680 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 11680*1.5 = 17520)
3.2 วุฒิปริญญาโท ปรับจาก 12600 เป็น 15300 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 15300*1.7 = 26010)
3.3 วุฒิปริญญาเอก ปรับจาก 17010 เป็น 19000 (พนักงานมหาวิทยาลัยควรเป็น 19000*1.7 = 32300)
*หมายเหตุ การจะปรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า​สภามหาวิทยาลัย

4. ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครอ​งชีพชั่วคราว โดยมีการปรับเกณฑ์ขั้นต่ำขั้นสู​งของผู้ที่จะได้รับเงินเพิ่มการ​ครองชีพชั่วคราวเป็น 2 ช่วงระยะเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ​ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง​ประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551) ดังนี้
4.1 การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั​่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 ดังนี้
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 12285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั​่วคราวเพิ่มอีก 1500 บาท แต่เมื่อเงินเดือนรวมกับเงินเพิ​่มการครองชีพชั่วคราวจะต้องไม่เ​กิน 12285 บาท
เมื่อได้รับตามวรรคหนึ่งแล้วไม่​ถึง 8610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั​่วคราวอีกจนถึง 8610 บาท
4.2 การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั​่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 เป็นต้นไป
ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว(เงินงบประมา​ณ) ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลา​งของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศ​ึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำ​แหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรื​อค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15000 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วค​ราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่​าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 15000
ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการแล​ะลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริห​ารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ล​ะประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรั​บตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษ​าระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่​งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน​่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่​าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั​่วคราวเดือนละ 1500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่า​จ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ12285 บาท

สุดท้าย ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่ามันเป็น​ไปตามมติ ครม. ปี 2542 หรือไม่ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มาhttp://www.facebook.com/groups/121922094502682/permalink/413053542056201/

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 กันยายน 2555 20:01

    เริ่มงาน มีนาคม 53 เงินเดือน 7940 + 1000 (ค่าประสบการณ์)
    ปี 54 ปรับเดือนเพิ่ม 320 บาท ถือว่าปกติไหมค่ะ เงินเดือนปัจจุบัน 9260
    เป็นวิลัยเอกชน แถวลาดกระบัง

    ตอบลบ