วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ข้อเสนอสำหรับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1. เร่งรัดติดตามให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้าง “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ในอัตรา 1.5 - 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
1) วุฒิปริญญาตรี 11,680x1.5/1.7 = 17,520/19,856 บาท
2) วุฒิปริญญาโท 15,300x1.5/1.7 = 22,950/26,010 บาท
3) วุฒิปริญญาเอก 19,000x1.5/1.7 = 28,500/32,300 บาท

2. เร่งรัดติดตามให้สถาบันต่างๆ ปรับค่าจ้าง ร้อยละ 5 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายาน 2554

3. เสนอของบประมาณจากรัฐบาล เพื่อปรับค่าจ้าง “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ทั้งระบบให้สอดคล้องกับข้อ 1

4. กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ติดตามและกำดูแลให้ทุกมหาวิทยาลัยจ้าง “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หากจำเป็นต้องตัดไว้ส่วนหนึ่งสำหรับจัดสวัสดิการควรดำเนินเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย

5. กำหนดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” โดยต้องไม่น้อยกว่าของระบบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ ได้แก่
1) การรักษาพยาบาลตนเอง บิดามารดา คู่สมรสและบุตร โดยการยกเลิก “ระบบประกันสังคม” และจัดการสวัสดิการเอง เช่น การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิต ตั้งกองทุน
2) การตรวจสุขภาพประจำปี
3) การลาศึกษา
4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ อีก 1 เท่า
5) เงินตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส)
6) การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

6. กำหนดสัญญาจ้างระหว่างทดลองงาน 1 ปี ส่วนสัญญาต่อไปตลอดชีพ แต่สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้หากไม่ผ่านการประเมิน โดยกำหนดให้มีระบบและกลไก “การประเมิน” ที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการทำงาน

7. จัดให้มี “สภาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในการจ้างและการเลิกจ้าง

8. ปรับลูกจ้างชั่วคราวและอาจารย์อัตราจ้าง ให้เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้”

9. จัดตั้งคณะทำงานโดยมีตัวแทนจากพนักงาน เพื่อแก้ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็น “พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.......”

10. หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอเปลี่ยนสถานภาพกลับเป็น “ข้าราชการ”

ที่มา http://www.facebook.com/groups/121922094502682/doc/410257572335798/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น